Prieskumy spokojnosti zákazníkov < Späť

Podmienky použitia webovej stránky prieskumy.eu

Tieto Podmienky použitia upravujú používanie webových stránok prieskumy.eu a, pokiaľ nie je uvedené inak, používanie iných webových stránok alebo mobilných aplikácií, ktoré vlastní alebo prevádzkuje spoločnosť SOLUNAS, s.r.o,  alebo ktoré sú prevádzkované v mene spoločnosti SOLUNAS, s.r.o (spoločne len „webové stránky“). Pred použitím webových stránok si prosím pozorne prečítajte tieto Podmienky použitia.

Súhlas s podmienkami

Používaním webových stránok súhlasíte s týmito podmienkami použitia a všeobecnými zásadami ochrany osobných údajov online spoločnosti Solunas, s.r.o  (pre návštevníkov, ktorí majú osemnásť rokov a viac) alebo so zásadami ochrany osobných údajov online pre web prieskumy.eu pre deti (pre návštevníkov mladších ako osemnásť (18) rokov). vek), ktoré sú tu zahrnuté ako odkaz. Zakaždým, keď použijete webové stránky, opätovne potvrdíte svoj súhlas s vtedy aktuálnymi podmienkami použitia. Ak si neželáte byť viazaný týmito Podmienkami použitia, jediným riešením je prestať používať tieto Webové stránky.

Solunas, s.r.o môže tieto Podmienky používania kedykoľvek a podľa vlastného uváženia zmeniť. Upravené Podmienky použitia budú účinné okamžite po odoslaní a budete súhlasiť s novými uverejnenými Podmienkami použitia tým, že budete naďalej používať Webové stránky. Zodpovedáte za to, že budete informovaný o všetkých zmenách. Ak nesúhlasíte s upravenými Podmienkami použitia, jediným riešením je prestať používať Webové stránky.

Účty

Na používanie určitých funkcií na webových stránkach sa môže vyžadovať vytvorenie účtu a zadanie hesla. Súhlasíte s poskytovaním, udržiavaním a aktualizáciou pravdivých, presných, aktuálnych a úplných informácií o sebe podľa výziev registračných procesov. Nesmiete sa vydávať za inú osobu alebo entitu alebo skresľovať svoju identitu alebo príslušnosť k akejkoľvek osobe alebo subjektu vrátane použitia používateľského mena, hesla alebo iných informácií o účte inej osoby.

Nesiete plnú zodpovednosť za zachovanie dôvernosti svojho hesla a svojho účtu. A vy ste úplne zodpovední za všetku aktivitu, ktorú vykonáte vy alebo ktokoľvek, kto používa váš účet. Súhlasíte, že zaistíte svoje heslo pred prístupom ostatných. Ak sa domnievate, že váš účet bol napadnutý, musíte nás okamžite kontaktovať poštou na adrese: solunas@solunas.net alebo odoslať správu našej službe živého rozhovoru. Súhlasíte s odškodnením a zadržaním neškodnej spoločnosti Solunas, s.r.o. za straty, ktoré spoločnosť alebo iná strana spôsobí v dôsledku toho, že váš účet niekto iný použil v dôsledku toho, že ste primerane opatrne nezabezpečili svoje heslo.

Zrušenie

Máte právo zrušiť svoju objednávku do piatich minút od zadania objednávky na platforme prieskumy.eu. Po tomto bode by obchod začal pripravovať tovar, a preto by nebolo možné vrátiť peniaze. Aby sa predišlo pochybnostiam, načasovanie bude posúdené na základe bodu, v ktorom telefonujete s naším call centrom alebo pošlete správu našej službe živého chatu. V prípade objednávky na dobierku bude vaša objednávka doručená podľa pokynov a hotovosť musí byť vyzbieraná doručielom. V prípade, že zákazník odmietne zaplatiť hotovosť nášmu vodičovi, spoločnosť  si vyhradzuje právo obmedziť jeho budúce platby v hotovosti.

Obsah zverejnený inými používateľmi

Spoločnosť Solunas s.r.o  nezodpovedá za obsah akéhokoľvek príspevku iných užívateľov na webových stránkach a ani ich nepodporuje. Spoločnosť Solunas s.r.o. za žiadnych okolností nepreberá zodpovednosť, priamo alebo nepriamo, za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá vám bola alebo bola údajne spôsobená v súvislosti s akýmkoľvek obsahom uverejneným treťou stranou na webových stránkach. Ak sa dozviete o zneužívaní webových stránok akoukoľvek osobou, kontaktujte spoločnosť Solunas s.r.o. poštou na adrese: solunas@solunas.net alebo pošlite správu našej službe živého rozhovoru.

Ak sa cítite ohrozený alebo sa domnievate, že je v ohrození niekto iný, mali by ste okamžite kontaktovať miestny orgán činný v trestnom konaní.

Činnosti zakázané na webových stránkach

Nasleduje čiastočný zoznam druhov správania, ktoré je na webových stránkach nezákonné alebo zakázané. Solunas s.r.o.  si vyhradzuje právo vyšetriť a podniknúť primerané právne kroky proti komukoľvek, kto sa podľa vlastného uváženia spoločnosti Solunas s.r.o. zapojí do akejkoľvek zo zakázaných činností. Medzi zakázané činnosti patria, ale nie sú na ne obmedzené, nasledujúce:

- Používanie webových stránok na akýkoľvek účel v rozpore s miestnymi, štátnymi alebo federálnymi zákonmi alebo predpismi;

- uverejňovanie obsahu, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva, práva na súkromie, práva na publicitu, práva na obchodné tajomstvo alebo akékoľvek iné práva ktorejkoľvek strany;

- uverejňovanie obsahu, ktorý je nezákonný, obscénny, hanlivý, výhražný, obťažujúci, urážlivý, ohováračský, nenávistný alebo hanblivý pre akúkoľvek inú osobu alebo subjekt, ako to určí spoločnosť Solunas, s.r.o  podľa svojho výhradného uváženia alebo v súlade s normami miestnej komunity;

- zverejňovanie obsahu, ktorý predstavuje kyberšikanu, podľa rozhodnutia spoločnosti Solunas s.r.o  podľa vlastného uváženia;

- Odosielanie obsahu, ktorý zobrazuje akékoľvek nebezpečné, život ohrozujúce alebo inak rizikové správanie;

- zverejňovanie telefónnych čísel, adries alebo priezvisk akejkoľvek osoby;

- Odosielanie adries URL na externé webové stránky alebo na akúkoľvek formu HTML alebo programovacieho kódu;

- uverejňovanie čohokoľvek, čo môže byť „spam“, ako určí Solunas, s.r.o  podľa svojho výhradného uváženia;

- vydávanie sa za inú osobu pri zverejňovaní obsahu;

- Zhromažďovanie alebo iné zhromažďovanie informácií o iných vrátane e-mailových adries bez ich súhlasu;

- Umožnenie akejkoľvek inej osobe alebo subjektu použiť vašu identifikáciu na odosielanie alebo prezeranie komentárov;

- obťažovanie, vyhrážanie sa, prenasledovanie alebo zneužívanie akejkoľvek osoby;

- Zapojenie sa do akéhokoľvek iného konania, ktoré obmedzuje alebo bráni akejkoľvek inej osobe v používaní alebo užívaní webových stránok, alebo ktoré podľa vlastného uváženia spoločnosti Solunas s.r.o. vystavuje  ktoréhokoľvek z jeho zákazníkov, dodávateľov alebo akýchkoľvek iných strán akejkoľvek zodpovednosti alebo ujmy akýkoľvek typ; alebo

- Povzbudzovanie ostatných, aby sa zapojili do akýchkoľvek zakázaných činností, ako je tu popísané.

Solunas, s.r.o  si vyhradzuje právo - ale nie je to nevyhnutné - vykonávať niektoré alebo všetky nasledujúce činnosti:

- Vyšetriť tvrdenie, že akýkoľvek obsah zverejnený na webových stránkach nie je v súlade s týmito podmienkami použitia, a podľa vlastného uváženia rozhodnúť o odstránení alebo o vyžiadaní odstránenia obsahu;

- Odstráňte obsah, ktorý je urážlivý, nezákonný alebo rušivý alebo ktorý inak nie je v súlade s týmito Podmienkami použitia;

- Ukončiť prístup používateľa na webové stránky v prípade akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok použitia;

- Monitorovať, upravovať alebo zverejňovať akýkoľvek Obsah na Webových stránkach; a

- Upravovať alebo mazať akýkoľvek Obsah zverejnený na Webových stránkach, bez ohľadu na to, či taký Obsah porušuje tieto štandardy.

- Ochranné známky a autorské práva

Všetky ochranné známky, logá a servisné značky zobrazené na webových stránkach sú registrované a neregistrované ochranné známky spoločnosti Solunas s.r.o.  a/alebo tretích strán, ktoré schválili ich používanie (súhrnne „ochranné známky“)

Tieto ochranné známky nesmiete používať, kopírovať, reprodukovať, znova publikovať, nahrávať, uverejňovať, prenášať, distribuovať alebo upravovať akýmkoľvek spôsobom. Používanie ochranných známok spoločnosti na iných webových stránkach je prísne zakázané. Všetky materiály uvedené na webových stránkach sú chránené autorským právom, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Solunas bude dôrazne presadzovať svoje práva duševného vlastníctva v celom rozsahu zákona, vrátane hľadania trestného stíhania. Solunas, s.r.o  nezaručuje, že vaše používanie materiálov zobrazených na webových stránkach nebude porušovať práva tretích strán, ktoré nie sú vo vlastníctve spoločnosti Solunas, s.r.o. alebo s ňou nie sú spojené. Použitie akýchkoľvek materiálov na webových stránkach je na vaše vlastné riziko.

Hypertextové odkazy

Tieto webové stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán. Solunas, s.r.o.  neriadi ani nepodporuje tieto webové stránky tretích strán ani žiadny tovar alebo služby predávané na týchto webových stránkach. Niektoré z týchto webových stránok môžu obsahovať materiály, ktoré sú nežiaduce, nezákonné alebo nepresné. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Solunas, s.r.o.  nezodpovedá za obsah ani iné materiály na týchto webových stránkach tretích strán.

Rozhodné právo

Tieto Podmienky použitia sa budú riadiť a vykladať v súlade so slovenskými zákonmi bez ohľadu na jeho kolízne normy. Výslovne súhlasíte s tým, že výhradná jurisdikcia pre akékoľvek nároky alebo spory podľa Podmienok použitia a / alebo vášho používania webových stránok spočíva na súdoch v Slovenskej republike a ďalej výslovne súhlasíte s podriadením sa osobnej jurisdikcii týchto súdov za účelom súdneho sporu akýkoľvek takýto nárok alebo akciu.

Ak ktorýkoľvek súd s príslušnou jurisdikciou zistí, že ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania je neplatné, neplatnosť tohto ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok používania, ktoré zostávajú v plnej platnosti a účinnosti. Žiadne zrieknutie sa akéhokoľvek ustanovenia v týchto podmienkach použitia sa nebude považovať za ďalšie alebo pokračujúce zrieknutie sa takého ustanovenia alebo akéhokoľvek iného ustanovenia.

Platba

Koncový zákazník si môže vybrať z rôznych spôsobov platby poskytovaných na platformách, ktorými sú v súčasnej dobe tieto: [kreditná karta a okamžitý prevod.] Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť iné spôsoby platby alebo už neponúka určité spôsoby platby. Koncový zákazník si záväzne zvolí spôsob platby pri zadávaní príslušnej objednávky. Za predpokladu, že si koncový zákazník zvolí online spôsob platby, platbu môže spracovať externý poskytovateľ platieb spolupracujúci s poskytovateľom. Údaje o karte budú v tomto prípade uložené pre budúce objednávky poskytovateľom platieb za predpokladu, že si koncový zákazník zvolí príslušné uloženie týchto údajov a týmto s tým súhlasí. Vzhľadom na pandémiu COVID-19 v Slovenskej republike budú všetky objednávky zaplatené online doručené bez fyzického kontaktu.

Záruky

Webové stránky a obsah sa poskytujú „tak, ako sú“. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Solunas, s.r.o,  a pobočky (subjekty spoločnosti ) a každý z ich zástupcov, zástupcov a poskytovateľov služieb odmietajú všetky záruky, vyjadrené alebo implikované, zákonné alebo iné, vrátane, ale nie obmedzené na implicitné záruky obchodovateľnosti, neporušovania práv tretích strán a vhodnosti na konkrétny účel. Platné zákony nemusia povoliť vylúčenie implikovaných záruk, takže vyššie uvedené vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať. Subjekty spoločnosti Solunas, s.r.o, ich zástupcovia, zástupcovia a poskytovatelia služieb nemôžu a nezaručujú ani neručia za to, že: (a) webové stránky budú spoľahlivé, presné, úplné alebo aktualizované včas; (b) na webových stránkach nebudú žiadne chyby, chyby, opomenutia, oneskorenia, prerušenia alebo straty vrátane ľudských a strojových chýb, vrátane straty údajov; c) všetky súbory dostupné na stiahnutie z webových stránok neobsahovali vírusy, červy, trójske kone ani iné kódy, ktoré vykazujú kontaminujúce alebo deštruktívne vlastnosti; (d) akýkoľvek obsah, ktorý uverejníte na webových stránkach, zostane na webových stránkach; alebo e) funkcie alebo služby vykonávané na webových stránkach budú neprerušované alebo bez chýb alebo že budú odstránené chyby na webových stránkach.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Solunas s.r.o. , jej  zástupcovia  a zástupcovia poskytovatelov služieb nezodpovedajú za žiadne nepriame, špeciálne, náhodné, následné alebo vzorové škody vyplývajúce z vášho používania webových stránok alebo za akékoľvek iné nároky súvisiace akýmkoľvek spôsobom s vašim používaním webové stránky. Tieto výnimky pre nepriame, špeciálne, následné a exemplárne škody zahrnujú, bez obmedzenia, škody za ušlý zisk, stratu údajov, stratu dobrej vôle, prerušenie práce, zastavenie práce, zlyhanie alebo poruchu počítača alebo akékoľvek iné komerčné škody alebo straty, dokonca ak boli subjekty spoločnosti Solunas s.r.o, jej  zástupcovia, a zástupcovia poskytovateľov služieb poučení o možnosti tejto skutočnosti a bez ohľadu na právnu alebo spravodlivú teóriu, na ktorej je nárok založený. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude zodpovednosť subjektov spoločnosti Solunas s.r.o., jej  zástupcov,  a zástupcov poskytovateľov služieb obmedzená v rozsahu povolenom zákonom.

Ukončenie

Spoločnosť Solunas, s.r.o.  má právo zrušiť váš účet a prístup na webové stránky z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, bez obmedzenia, ak Solunas s.r.o.  podľa vlastného uváženia považuje vaše používanie za neprijateľné alebo v prípade akéhokoľvek porušenia vašich podmienok použitia. Spoločnosť Solunas s.r.o.  vám môže, ale nie je povinná, poskytnúť varovanie pred ukončením vášho používania Webových stránok.

Kontakt

Otázky? Komentáre? Pošlite nám prosím e -mail na adresu solunas@solunas.net

 

© 2021 Solunas, s.r.o. Všetky práva vyhradené.